Šķiet, ka pārlūkošanai izmantojat pārlūkprogrammu Internet Explorer 6. Tā ir novecojusi.
Lai pārlūkošana būtu drošāka un ticamāka, ir ieteicams atjaunināt pārlūkprogrammu uz vienu no šādām pārlūkprogrammām:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Eiropas servisa garantija

Pateicamies, ka iegādājāties šo Olympus izstrādājumu.

Ja izrādās, ka šis izstrādājums ir bojāts, par spīti tā pareizai lietošanai (saskaņā ar komplektā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu rakstiskā formā) spēkā esošās valsts garantijas laikā un esat to iegādājies no pilnvarota Olympus/OM Digital Solutions izplatītāja OM Digital Solutions GmbH uzņēmējdarbības zonā, kā noteikts tīmekļa vietnē https://www.om-digitalsolutions.com, šis izstrādājums tiks salabots vai pēc OM Digital Solutions GmbH izplatītāja izvēles nomainīts bez maksas. Lai OM Digital Solutions GmbH varētu jums pēc iespējas ātrāk un pilnīgāk sniegt pakalpojumus, kas pieprasīti saskaņā ar garantiju, lūdzu, ņemiet vērā tālāk minēto informāciju un norādījumus:

1. Lai iesniegtu prasību saskaņā ar šo garantiju, lūdzu, ievērojiet tīmekļa vietnē https://my.olympus-consumer.com/ sniegtos norādījumus par reģistrāciju un izsekošanu (šis pakalpojums nav pieejams visās valstīs) vai arī līdz spēkā esošās valsts garantijas termiņa beigām nogādājiet izstrādājumu, attiecīgo rēķina oriģinālu vai pirkuma čeku un aizpildītu garantijas sertifikātu izplatītājam, no kura iegādājāties šo izstrādājumu, vai jebkurā citā OM Digital Solutions GmbH tehniskās apkopes apkalpošanas centrā OM Digital Solutions GmbH uzņēmējdarbības zonā, kā noteikts tīmekļa vietnē https://www.om-digitalsolutions.com.

2. Pārliecinieties, vai OM Digital Solutions GmbH vai tā pilnvarots izplatītājs vai tehniskās apkopes apkalpošanas centrs ir pareizi aizpildījis jūsu garantijas sertifikātu, pārbaudot, vai tajā ir norādīts jūsu vārds, uzvārds, izplatītāja nosaukums, sērijas numurs un pirkuma datums, mēnesis un gads. Vai arī pie garantijas sertifikāta ir jābūt pievienotam rēķina oriģinālam vai pirkuma čekam (kur minēts izplatītāja nosaukums, pirkuma datums un izstrādājuma veids).

3. Tā kā šis garantijas sertifikāts netiek izdots no jauna, glabājiet to drošā vietā.

4. Ņemiet vērā, ka OM Digital Solutions GmbH neuzņemas risku un nesedz izdevumus saistībā ar izstrādājuma nogādāšanu izplatītājam vai OM Digital Solutions GmbH pilnvarotā tehniskās apkopes apkalpošanas centrā.

5. Šī garantija nesedz tālāk norādītos defektus, un jums ir jāsedz remonta izmaksas pat tad, ja defekti radušies iepriekš minētās garantijas laikā.

a. Jebkuru defektu, kas radies nepareizas lietošanas rezultātā (piemēram, veicot darbību, kas nav minēta lietošanas rokasgrāmatā u.c.).

b. Jebkuru defektu, kas rodas remonta, modificēšanas, tīrīšanas u.c. darbību rezultātā, kas nav veiktas OM Digital Solutions GmbH vai OM Digital Solutions GmbH pilnvarotā tehniskās apkopes apkalpošanas centrā.

c. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas transportēšanas, kritiena, trieciena u.c. darbību rezultātā pēc izstrādājuma iegādes.

d. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un neregulāra elektriskā sprieguma rezultātā.

e. Jebkuru defektu, kas rodas nolaidīgas vai nepiemērotas glabāšanas (piemēram, uzglabājot izstrādājumu augstas temperatūras un mitruma stāvoklī, insektu repelentu, piemēram, naftalīna vai kaitīgu farmaceitisko vielu, tuvumā u.c.), nepiemērotas apkopes u.c. rīcības rezultātā.

f. Jebkuru defektu, kas rodas izlādējušos bateriju/akumulatoru darbības rezultātā u.c.

g. Jebkuru defektu, kas rodas, smiltīm, dubļiem u.c. vielām pakļūstot zem izstrādājuma korpusa.

6. Uzņēmuma OM Digital Solutions GmbH vienīgā atbildība attiecībā uz šo garantiju ir izstrādājuma remontēšana vai nomaiņa. Nav paredzēta nekāda atbildība, kas minēta šajā garantijā par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies vai kurus cietis klients izstrādājuma defekta rezultātā, un it īpaši zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies objektīvam, fotofilmām, citām iekārtām vai palīgierīcēm, kas lietotas kopā ar izstrādājumu, vai zaudējumiem, kas radušies novēlota remonta vai datu zuduma rezultātā. Minētais neatceļ saistošos noteikumus, kas noteikti tiesību aktos