Šķiet, ka pārlūkošanai izmantojat pārlūkprogrammu Internet Explorer 6. Tā ir novecojusi.
Lai pārlūkošana būtu drošāka un ticamāka, ir ieteicams atjaunināt pārlūkprogrammu uz vienu no šādām pārlūkprogrammām:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Vietējās garantijas un pasaules garantijas nosacījumi

Olympus ražotāja garantija

OLYMPUS IMAGING CORP., [Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,] Japāna piešķir viena gada pasaules garantiju no iegādes brīža. Šī pasaules garantija jāuzrāda Olympus autorizētajā servisa centrā pirms jebkura garantijas remonta veikšanas. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja Olympus servisa centrā tiek uzrādīts Garantijas sertifikāts un pirkumu apliecinošs dokuments. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī garantija ir papildus un neietekmē patērētāja likumīgās tiesības uz garantiju, ko nosaka nacionālā likumdošana attiecībā uz plaša patēriņa preču tirdzniecību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka audio izstrādājumiem netiek nodrošināta šī Vispasaules garantija un uz tiem tiks attiecināti vietējie noteikumi atbilstoši tirdzniecības reģionam.

Garantijas atteikšana

Olympus neuzņemas nekādas tiešas vai netiešas garantijas, ar vai par šī teksta vai programmatūras saturu un nekādā gadījumā nav atbildīga par jebkuru netiešu garantiju par piemērotību pārdošanai vai atbilstību jebkādam konkrētam mērķim, nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumu atlīdzību par negūto biznesa peļņu, biznesa pārtraukšanu vai biznesa informācijas zaudējumu), kas radušies no šo rakstisko materiālu, programmatūras vai iekārtas lietošanas vai nespējas lietot. Dažās valstīs nav pieļaujami garantijas ierobežojumi, kas attiecas uz izrietošiem vai nejaušiem bojājumiem, vai arī netiešo garantiju, tādā gadījumā augstāk minētie ierobežojumi neattiecas uz Jums.

Garantijas nodrošinājums

1. Ja šis izstrādājums izrādās bojāts, lai arī tas ir lietots pareizi (atbilstoši lietošanas rokasgrāmatai, kas ir komplektācijā ar šo izstrādājumu), bojājums konstatēts garantijas perioda laikā un izstrādājums iegādāts no autorizēta Olympus preču tirgotāja OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG biznesa reģionā, kā norādīts tīmekļa vietnē http://www.olympus.com, šis izstrādājums tiks salabots vai pēc Olympus ieskatiem samainīts par brīvu. Lai pretendētu uz servisu šīs garantijas ietvaros, klientam pirms noteiktā garantijas perioda beigām jānogādā šis izstrādājums pie tirgotāja, kur izstrādājums tika pirkts vai jebkurā citā Olympus servisa centrā OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG biznesa reģionā, kā norādīts tīmekļa vietnē http://www.olympus.com. Viena gada Vispasaules garantija perioda laikā klients ar savu izstrādājumu var vērsties jebkurā Olympus servisa centrā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visās valstīs nav šādi Olympus servisa centri.

2. Klientam jānogādā izstrādājums līdz tirgotājam, kur izstrādājums pirkts vai arī līdz Olympus pilnvarotajam servisa centram. Klients uzņemas risku un izdevumus, ja tādi rodas, par transportēšanu.

Garantijas nodrošinājums

1.1. Šī garantija neietver zemāk aprakstīto un klientam būs jāsedz pat to bojājumu remonts, kas radās augstāk minētās garantijas laikā.

2.a) Jebkādi bojājumi, kas rodas nepareizas ekspluatācijas dēļ (piemēram, ja tika veiktas darbības, kas nav minētas lietošanas rokasgrāmatā vai citā pamācības daļā utt.).

b) Jebkādi bojājumi, kas rodas remonta, pārveides, tīrīšanas un citu darbību dēļ, kuras netika veiktas Olympus vai Olympus pilnvarotā servisa centrā.

c) Jebkāds bojājums vai defekts, kas rodas transportēšanas, krišanas, satricinājuma utt. dēļ pēc izstrādājuma iegādes.

d) Jebkāds bojājums vai defekts, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, apkārtējās vides piesārņojuma un nestandarta sprieguma avotu dēļ.

e) Jebkāds bojājums, kas rodas neuzmanīgas vai neatbilstošas uzglabāšanas dēļ (piemēram, glabājot produktu augstā temperatūrā, lielā mitrumā, blakus kukaiņu atbaidāmvielām, piemēram, naftalīnam vai kaitīgām vielām utt.), neatbilstošas apkopes utt. dēļ.

f) Jebkāds bojājums, kas rodas iztecējušas baterijas vai akumulatora utt. dēļ.

g) Jebkāds bojājums, kas rodas smiltīm, dubļiem utt. iekļūstot izstrādājuma korpusa iekšienē.

h) Ja šis garantijas sertifikāts nav iesniegts ar produktu.

i) Ja jebkāda garantijas sertifikāta informācija attiecībā uz iegādes gadu, mēnesi un datumu, klienta vārdu, izplatītāja nosaukumu un sērijas numuru ir labota.

j) Ja kopā ar šo garantijas sertifikātu nav iesniegts iegādes apstiprinājums.

2. Šī garantija ir piemērojama tikai izstrādājumam; garantija nav piemērojama jebkādiem citiem aksesuāriem, piemēram, futrālim, siksnai, objektīva ietvaram un baterijām.

3. Olympus atbildība saskaņā ar šo garantiju paredz tikai izstrādājuma aizvietošanu vai remontu. Jebkāda atbildība par jebkāda veida netiešu vai izrietošu zaudējumu vai bojājumu, kas radās vai ko piedzīvoja klients produkta defekta dēļ, un jo īpaši par jebkādu zaudējumu vai bojājumu, kas radās vienalga kuram objektīvam, fotofilmiņām vai citam aprīkojumam, vai aksesuāriem, kurus izmanto ar izstrādājumu, vai par zaudējumu, kas radās remonta kavējuma vai datu zaudējuma dēļ, ir izslēgta. Likuma noteiktie nosacījumi ar šo netiek iespaidoti.

Piezīmes par garantijas apkopi

1. Šī garantija būs spēkā tikai tad, ja Olympus vai pilnvarotais izplatītājs ir atbilstošā veidā noformējis garantijas sertifikātu, vai citiem dokumentiem ir pietiekams apstiprinājums. Tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, lai garantijas sertifikātā tiktu ierakstīts Jūsu vārds, izplatītāja nosaukums, sērijas numurs un iegādes gads, mēnesis un datums un lai tam tiktu pievienots faktūrrēķina oriģināls vai čeks (norādot izplatītāja vārdu, iegādes datumu un izstrādājuma veidu). Olympus patur tiesības atteikt bezmaksas servisu, ja vai nu garantijas sertifikāts, vai arī iepriekšminētie pievienotie dokumenti nav atbilstoši noformēti, vai ja tajā esošā informācija nav pilnīga vai ir neskaidra.

2. Garantijas sertifikāts netiks atkārtoti izsniegts, tāpēc, lūdzu, glabājiet to drošā vietā!

Lūdzu ņemiet vērā Olympus tīmekļa vietnē http://www.olympus.com publicēto Olympus pilnvaroto servisa centru adreses.